Sopronban, anno 1921 Nagy-Boldogasszony havában

Keresés az archívumban

Helyszín
Orsolya téri részlet
Eredeti méret

Időről időre szívesen osztok meg az olvasókkal korabeli újságcikkeket, melyek az országos sajtóban jelentek meg egykor Sopronról és melyek segítségével még átfogóbb képet kaphatunk a város múltjáról. Az Ujság 1921. augusztus 14-i számában adta közre Pünkösti Andor későbbi színidirektor, majd neves színházigazgató írását, melyben városunkban tett látogatásának krónikáját írta meg, természetesen a történelmi események tükrében. A cikket teljes egészében, változtatások és korrekciók nélkül, de hivatkozásokkal kiegészítve mutatom meg Önöknek.

Az Orsolya téri Gyóni/Proszwimmer-házat és az ez idő tájt még a téren álló Hattyúskutat ábrázoló grafika az eredeti írás egyik illusztrációjának képeslapváltozata.

Sopronban, anno 1921 Nagy-Boldogasszony havában

Sopron, augusztus 13. Lábam alatt keményen elkopog az utcza. Jó erős, magyar föld, ha rejtett izgalmak forróságában ég is. Az utczán két oldalt, a merre csak járok, patinás, multból reánk szállott házak bólintgatnak felém, mintha az élet és rég múlt századok felejtették volna falaik között. Járom a várost s a merre utam visz, mindenütt a drága, magyar vidék aranyifjusága csengő magyar beszéddel megy el mellettem, öreg urak, fehér anyókák német beszédéből is becsületes magyar szív, hű magyar lélek árad felém. Járom a várost s az ódon kapuk, míves loggiák, faragott sarkok és feszületek között mintha csak valahol Budán, fent a Várban, az Uri-utczában rónám vasárnap délután a járdát. Mintha az egész, szélesen terült város az egyetlen, szép budai utcza tükörképe lenne.

Sopron ez a város, Nyugat-Magyarország kellős közepe s avult századokból maradt minden köve vissza. Véletlen csupán, hogy külső részein hatalmas gyártelepek épültek. Véletlen az is, hogy elvénüit utczáin a fürge villamos már a XX. szálad életét kaczagja. Véletlen az is. hogy itt-ott elszórtan uj, modern házak szentségtelen módon zavarják meg a régi pasztelképeket. Ez nem Sopron, nem az igazi város, de anakronizmus, a századok tévedése. A város, az igazi Sopron, odabent fekszik a Várkerület oválisa melyén, s mint valami elbűvölt Csipkerózsika, elhunyt századok tiszta magyar városainak életét éli.

Mert magyar itt minden; a város, a nép, Szent István birodalmának integráns része. Magyar abban az értelemben, a hogy Buda, Kolozsvár, Kassa, Fehérvár, Esztergom s a többi magyar város magyar. Német tövekből sarjadt ki, a mint minden régi város Magyarországon, s kultúrája a középkori iparos czéhekhez vezet vissza. De magyar talajon nőtt fel, minden szivdobbanásából magyarrá serdült s magán viseli a magyar géniusz minden jellemző bélyegét. Magyar itt az egész lakosság, a mint 1848-ban magyarrá ébredt Buda népe is és német beszéddel, magyar lélekkel sietett hazája védelmére.

A város szive a Városház-tér. Talán csak a sima aszfalt, meg a villanyvilágítás éles fénye riasztotta el innen Mátyás király alabárdosait. Még a régi városfal romjai is itt-ott kikukucskálnak a későbbi épületek mögül. A tér fölé uralkodóan emelkedik a régi várostorony s Árpádkori alapjain a renaissance építkezés tökéletes művészit épített. De maga az egész Városház-tér is mintha a XV. század emléke lenne. Házai, palotái csaknem kizárólag abban az ódon korban épültek s exkluzivitásukban még ma is annak életét élik. Itt emelkedik fel a Fabricius-ház, ez a mohos és ezer történetet mesélő renaissance épület s finom elfakult rézkarczok emlékét kelti fel bennem. Festői udvarán mind a két emeleten csipkés loggiák szaladnak körbe és szinte a levegőben lebegnek. Fedett szabadlépcső vezet fel hozzájuk. Káprázik a szemem és nem értem meg, mikor kapuján egy elegáns ur lép ki és nem pedig fekete bársony ruhájában a soproni aranyműves czéhmester.

A Templom-utczában felmegyek Zsembery István főispánhoz, az Esterházy-palotába. Az ódon árkádok alatt öblösen kopog a lépésem s a szűk lépcsőkön feljutok az alacsony bolthajtásos emeletig. Ebbe a palotába a magyar kormány nem is találhatott jobban beleillő főispánt. Az alacsony termeket antik bútorok népesítik be s közöttük mintegy megelevenedett multszázádbeli táblabíró sürög, tevékenykedik; Zsembery István. Pisztolygyüjtemény, pipatórium, öreganyáinkról reánkmaradt karosszékek, alacsony ajtók, széles falak csalják itt az idővel egymást. A ki csak egy pillantást vetett egyetlen egyszer kívülről az ódon palotára, a ki csak egyetlen egy délelőtt belülről a munkát látja, az érzi, tudja, hogy a régi magyar vármegye nem halt meg s ma is őrzi minden tradiczióját.

A Templom-utezán, Klastrom-utczán, Uj-utczán, Szent György utczán élő középkor ömlik egymásba, a melyik itt mindenkinek kedves. Fent a városházán az irattárban csak megerősödik minden magyar emlék. Királyi dekrétumok századokra visszanyúlóan, nemeslevelek és kutyabőrök, fel egészen Zsigmond király koráig, dokumentálják, hogy ez a város régi magyar talajon nőtt fel. Ezrekre menő végrendeletek, esküvői meghívók, halotti levelek tesznek olyan perdöntő tanúságot, a melyet senki sem czáfolhat meg.

Járom az utezákat rendszertelenül, a merre éppen lábaim visznek. Keresnem se kell, újból és újból magyar emlékekbe ütközöm bele. Paloták, egyemeletes, nagy időket látott épületek emelkednek itten: Festetich-, Thököly-, Esterházy-, Széchenyi-, Zichy- és Pejacsevich-családok neveit viselik. Mellettük előkelő német és magyar patricziusok udvarházai sorakoznak. Ezek a régi házak beszélnek, feltárják leplezetlenül Sopron nemzeti összetételét. Magyar és horvát az arisztokráczia, magyar és német a polgárság; ez volt Sopron összetétele a multban s ez maradt mind a mai napig.

Kiérek a Széchenyi-térre. Monumentálisán emelkedik elém Széchenyi István gróf hatalmas szobra. A masszív márvány talapzaton aranybetükkel csendül ki a felírás:

"HAZÁNK FENNÁLLÁSNAK EZREDIK ÉVÉBEN A LEGNAGYOBB MAGYARNAK SOPRON VÁROS KÖZÖNSÉGE"

A legnagyobb magyar emlékében ünnepelte Sopron, az ezeréves magyar birodalom integráns része, saját életének nagy tradiczionális ünnepét. De nem messze a tér másik sarkában, a Széchenyi-palota kapuján már fehér táblán ránk kiált a felirat:

"COMMISSION MILITAIR ALLIÉE"

Itt tárgyalják, hogy vajjon Sopron integráns része-e az ezeréves magyar birodalomnak.

Járom a várost. Nem keresek semmit, de lépten-nyomon belém ütközik magyarsága. Falakon, kirakatokban, épületek ablakaiban piros-fehér-zöld szalagsávok néznek le az utczára. Mikor felmegyek Turner polgármesterhez, az ő ajtaján is ez tűnik szemembe. És minden szalagon beszél a felírás:

"MAGYAROK MARADUNK !"

Ezek a nemzetiszinü sávok végigkusznak egész Sopronon és átszövik az egész várost, mintha a magyar lélek tápláló ütőerei lennének.

Kossuth-uteza, II. Rákóczi Ferencz-tér, Thökölyi-uteza, Jókai-utcza, Csengery-utcza szalad végig a "német" Sopronon. A színház is a Pctőfi-tér közepén emelkedik. A német Sopron nem talált számára más helyet, mint a legnagyobb magyar költő terét. Októbertől husvétig tartanak benne az előadások és kizárólag magyar nyelven. A külföldi sajtóban ezer érv és bizonyíték hangzott el Sopron népe német volta mellett és mégis ebben a városban van annyi magyar szív, van annyi magyarul érző ember, hogy hét hónapon keresztül a magyar szinház zsúfolt házak mellett játszik benne. Alig teszek pár lépést s a Pejachevich- palota elé érkezem. Kapuja mellett emléktábla jelzi, hogy néhány éven keresztül ebben a házban lakott IV. Károly király. Megyek tovább a városon és alig találok egy-egy házat, hogy nem tapadna valami régi tradiczió hozzá, olyan tradiczió, a mely az egységes szent magyar birodalomhoz fűzi.

A Deák Ferencz-tér. (Hogy ennek a német városnak milyen furcsa német utczancvci vannak.) Gyönyörű árnyas kert közepén bújik meg a kultúrpalota. Régi magyar (német) városi emlékek halmozódnak fel benne, szeretném megnézni őket, de nem lehet. A muzeum anyaga be van csomagolva s már két esztendő óta várja, hogy elszállítsák Sopronból. Két esztendő után most kell megtudnia, hogy kipakkolják-e újra, vagy ő is elmegy a hazátlanság vándorutjára. Majd melléje szegődik a selmczi bányászakadémia is, ha második hazáját is elveszíti.

Leányok jönnek velem szembe az utczán. Drága, szép magyar leányok, pártával fejükön, rengő szoknyában, pruszikkal a derekukon. Megannyi élő tiltakozás Sopron elszakitása ellen. De ez a viselet nem provokálás, csak válasz a régi provokálásokra. Sopron ifjúságának egy nagyon kis töredéke osztrák iskolákban nevelkedett s azoknak szellemét hozta el magával. Ez a kis töredék tüntetni akar Ausztria mellett. Előkerültek a hímzett tiroli fekete nadrágok, a turistaingek, a meztelen térdek. De egyszerre elnémult minden tüntetés, egyszerre mintha elvágták volna, mikor komolyan, méltóságosan, hivalkodás nélkül, önérzetük teljes tudatában megjelent a magyar leányok pártás csoportja.

Nem agitál a város. Magyar részről semmi agitáczió nem történik. Nincs is szükség rá. Turner polgármester nyiltan meg is mondotta nekem Sopronban csak a Dunába hord vizet, a ki a magyar érdekek mellett érvel. Nem lethargia ez a szótlanság, sem nem a csüggedés hangja. Sopronban nem csügged senki. A magyar birodalom oszthatatlanságának érzése, mélyen bent él itt minden ember szivében. Minden mozdulás, minden agitáczió ellene, vagy érte, csak ezt az érzést növeli.

Lassan kiérek a Deák-tér mellé, a régi evangélikus temetőbe. Ott terül el az evangélikus liceum háta mögött. Minden város igazi tradícióját temetője őrzi, s ez a temető szinte hangosan kiáltja: hogy Sopron magyar város. Renaissance, barokk, empire síremlékek sorakoznak egymás mellé, de mindegyik siremlék ornamentikája tipikusan magyar motívum. Lassan sétálok a sírok mellett s a neveket nézem: Kiss János, püspök és költő, a Palló-család sírjai, Pálffy-, Pruzsinszky-sirok. Mellettük porladnak olyan német patriczius nevek, a melyek már teljesen egybeforrtak a magyar történelem tradicziójával. És ezek a sírok nem hazudnak ...

Este, mint minden vidéki város, hamar elalszanak az utezák. A homályban itt-ott nehéz lépések hangja kopog, s képzeletem régi koroknak lándzsás baktereit festi elém. Távolba egy, kávéházból muzsikaszó csap ki az éjszakába. Magyar czigány huzza, magyal ember huzatja. És mintha az egész Sopron vele énekelné:

"Megvirrad még valaha,
Nem lesz mindig éjszaka..."

A korabeli újságcikket az Arcanum Digitális Tudománytár honlapján keresztül értük el.

Kép típusa
Kép/Mozgókép beküldője
Kép keletkezési ideje
1921
Szerző
1921
A bejegyzés létrehozása: 2021. augusztus 14.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.