Évkönyv a pannonhalmi Szent Benedek-rend Sz.Asztrik Kat. Gimnáziumának 1938/39. iskolai évéről

Keresés az archívumban

Szerkesztő
Kiadás éve
1939

Részlet a kiadványból:

"Az intézet története
A soproni kat. gimnáziumot a Jézus-társaság vezetése alatt Draskovich György, győri püspök alapította 1636-ban, úgyhogy a város területén működő házát a hozzátartozó telekkel (a Fövényverem-téren levő Colleum) a Jézus-társaságnak adta egy kollégium és vele kapcsolatos gimnázium felállítása céljából. Az akkor túlnyomóan protestáns városi tanács ellenkezését II.Ferdinánd király és Esterházy Miklós gróf nádor segítségével sikerült legyőzni; sőt a tanács tiltakozása ellenére még ugyancsak Draskovich püspök neki juttatta a mai Bécsi-utcában levő beneficiumot (egykor a Johannita-lovagok tulajdonát) még mindig az akkori Sopron külvárosában. Hogy Draskovich a kollégium fennmaradását biztosítsa, végrendeletében 40.000 rajnai forintot hagyományozott neki. E nagylelkű alapítvány felhasználásával Lippay György esztergomi érsek 1661-ben nemesi konviktust szervez a kollégium mellé. 1671-ben egy kir. Commissio visszaadta a katolikusoknak a régi templomaikat s így jutottak a jezsuiták a Szt. Györgyről címzett templomhoz, melynek oldalán emelkedik a mai napig az intézeti épület. A jezsuita rend eltörlése (1773) után a városi plébánosok vezetése alatt részint volt jezsuiták, részint világi papok működtek, mint tanárok. 1777-ben a helytartótanács és a Sz. Domonkos-rend közi egyezség jött létre, melynek értelmében a Rend helybeli konventje látta el tanerőkkel az intézetet, kik mellett azonban világi tanárok is működtek. 1802-ben II. Ferenc király visszaállítja a Benedek-rendet, s még ugyanezen évben a Rend tagjai veszik át intézet vezetését. Így tehát Rendünk az idei iskolai évvel soproni működésének 137. évét fejezte be.
A jezsuiták idejében a Ratio Studiorum-nak megfelelően a gimnáziumnak öt évfolyama volt. Ugyancsak öt évfolyamú volt az intézet az átmeneti korban, amikor már az 1777-ben életbelépett alapján szervezték át a középfokú iskolákat. Alighogy a bencések átvették az intézetet, életbelépett a átdolgozott kiadása (1806). Ez hat osztályúvá fejlesztette a gimnáziumot s így maradt 1850-ig, midőn Sopron az abszolut uralom alatt a dunántúli kerület katonai és polgári hatóságának székhelyévé lesz, s az intézet az alapján 8 osztályú, német tannyelvű gimnáziummá alakult át az érettségi vizsgálat jogával. 1861-ben ismét magyar lesz a tannyelv s megmarad főgimnáziumnak. Az 1921. évi középiskolai reform szintén meghagyta klasszikus gimnáziumi jellegét."

A bejegyzés létrehozása: 2014. augusztus 27.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.