Sopron a régi magyar irodalomban

Keresés az archívumban

Kiadás éve
1937

Dr. vitéz Házi Jenő előszava

"Szeged város példája állott szemünk előtt, amikor vállalkoztunk arra, hogy Sopron városával kapcsolatban álló írók gazdag magyar nyelvű alkotásaiból szemelvényeket nyújtsunk.
Sopron neve a köztudatban a népszavazás óta vált ismeretessé, azt közvetlen megelőzőleg vajmi keveset lehetett róla hallani nemcsak irodalmi vonatkozásban, hanem egyéb téren is. Az volt felőle a felületes hiedelem, hogy német város, hova a magyar szellem legfeljebb vendégszerepelni jár. Ezzel szemben az igazság az, hogy bár a város lakóssága a XIV. század közepe óta többségében német anyanyelvű volt a legújabb időkig, azért a magyar nyelv és irodalom mindig otthonos ez ősrégi, még a kelták által építeni elkezdett városfalak között. És ez érthető is. Sopron lakóssága ugyanis többnyire németlakta vidékekről történő bevándorlás által gyarapodott a multban. Sohasem vagyonos németek költöztek Sopronba, akik pénzüket itt akarták nyugodtan elkölteni, hanem ellenkezőleg, olyan szegény sorsban élő, de becsületes német földművesek, iparosok és kereskedők, akik Sopronban remélték a szerencséjüket megalapozni. Ezek hosszú évekig keményen dolgoztak, hogy először a mindennapi kenyerüket biztosítsák, azután pedig, hogy vagyont gyűjtsenek. Amíg a kenyérgondokkal viaskodtak, nem jutott idejük arra, hogy az irodalmi alkotásokban gyönyörködjenek, mihelyt pedig meggazdagodtak, ha a szülők nem is, de a fiaik és az unokáik már a magyar szellem hatása alá kerültek és így történt, hogy a nyelvében német polgárság szívében éppen olyan magyar volt, mint akárcsak a született magyar. A magyar hazához való hűséges ragaszkodás Sopron sok évszázados történetének legjellemzőbb tulajdonsága. Ezt a hűséget Sopron mindig tettekkel bizonyította be.
Amilyen szívesen rendeztük annak idején Jókai Mór emlékére sajtó alá a soproni XVI. századi magyarnyelvű leveleket, éppen olyan szívesen foglalkoztunk most e kis munka összeállításával, melynek hiányait magunk érezzük a legjobban, de talán azt a célt, mit kitűztünk, hogy Sopront a régi magyar irodalomban bemutassuk, remélhetőleg így is elértük. Hisszük, hogy a kis „adattár” könyvünk végén is munkánk értékének növelését szolgálja.
Könyvünk összeállításában a soproni állami Széchenyi István Gimnázium ifjúságán kívül többen segítettek tanácsaikkal és felvilágosításaikkal, de névszerint is meg kell említenem Németh Sámuel urat, a soproni ev. líceum igazgatóját, ki az intézete gazdag könyvtárát mindenkor a legnagyobb előzékenységgel bocsátotta rendelkzésemre és Dr.Ányos Lajos urat, az Országos Levéltár főlevéltárnokát, ki az Adattár latin nyelvű leveleit olvasta velem össze.
Szeretném, ha könyvünk a Magyar Irodalmi Ritkaságok sorozatában méltó helyet foglalhatna el és Sopron város iránti megbecsülést fokozni tudná!
Sopron, 1937. évi február havában.

A bejegyzés létrehozása: 2015. június 11.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.