Az Isteni Megváltó Leányai zárdája és temploma

Keresés az archívumban

Az Isteni Megváltó Leányai zárdája és temploma
Eredeti méret

Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek kongregációját 1849-ben a strassbourgi egyházmegyében, Niederbronnban alapította Elisabeth Eppinger. 1863-ban Széchenyi Emília grófnő kezdeményezésére Simor János győri püspök a bécsi fiókházból négy nővért hívott meg Sopronba, elsősorban azzal a céllal, hogy betegápolási feladatokat lássanak el városunkban. Eleinte az Új utcában található Püspökházban laktak, majd a rend saját ingatlant vásárolt a Fürdőház utcában – ma Ferenczy János utca.

Ekkor a házi betegápolás mellett már árvák nevelésével is foglalkoztak, akiket a Szent Orsolya rend iskolájában taníttattak, majd a nővérek tanítói oklevelének megszerzése után a rend 1866-ban saját iskolát alapított. Az anyaház mellett 1867-ben szentelték fel a Handler Nándor tervei alapján elkészült kápolnájukat, melyet 1887-ben ugyancsak a neves építész útmutatásai szerint templommá bővítettek, ahogy a zárda épülete is újabb épületrésszel lett gazdagabb.

Az Isteni Megváltó Leányai a már működő elemi leányiskola mellett, 1896-tól nyilvánossági joggal rendelkező polgári leányiskolát, 1899-től tanítónőképzőt, 1900-től óvónőképőzt, 1922-től négyévfolyamos női felsőkereskedelmi iskolát, majd 1923-tól női ipariskolát is nyitottak. Az oktatás mellett továbbra is több intézményben, illetve az I. világháborúban hadikórházzá alakított Fürdőház utcai anyaházban is láttak el betegápolási feladatokat, segédkeztek a „gyengélkedő aggok ápolásánál” a Balfi úti Városi Polgár Otthonban, és ápolói feladatokat teljesítettek az 1919-ben megnyílt Erzsébet Közkórházban valamint a Zita királyné Magánkórházban (Zita Otthonban) is.

1920-ban szállt meg először rendházban Klebelsberg Kuno Sopron országgyűlési képviselője, aki a szívélyes légkör hatására később többször visszatért az anyaház falai közé, 1922-ben történt vallás- és közoktatásügyi miniszterré választása után pedig aktívan figyelemmel kísérte és támogatta a rend iskolaügyekkel kapcsolatos tevékenységét.

Sopron történelmének meghatározó eseményében, az 1921-es népszavazásban is jutott szerep az anyaháznak, a város 5. számú választókerületének lakói itt adhatták le a voksaikat 1921. december 14-én. (Az eseményt emlékét a homlokzaton emléktábla őrzi.)

Az Isteni Megváltó Leányai Szent József Intézete 1927-ben Fábián Gáspár tervei alapján épült meg ugyancsak a Fürdőház utcában. Az új épületben kapott helyet az óvónőképző, a női felsőkereskedelmi iskola, valamint a női ipariskola, illetve a 120 férőhelyes intenátus. Az intézet hivatalos avatását 1928. március 4-én tartották, amikoris kíséretével ismét Sopronban látogatott gróf Klebelsberg Kuno. „Az irgalmas nővérek zárdája előtt hatalmas díszkapu várt a miniszterre, aki magyarruhás leányok és cserkészek sorfala között, a közönség zúgó éljenzése mellett hajtatott a zárda épülete elé.”(Néptanítók Lapja) Az ünnepélyes ceremóniát szentmise követte majd a miniszter a Városházán átvette a közgyűlés által részére adományozott a Díszpolgári címet. 1932-ben bekövetkezett halála után két évvel a Fürdőház utcát gróf Klebelsberg Kuno utcára nevezték át, mely elnevezés 1945-ig maradt hatályban.

A II. világháború kitörését megelőző évben, 1938-ban még hirdetésben is toborozták a növendékeket a rend iskoláiba, többek között Magyar Kultúra című lapban:

„AZ ISTENI MEGVÁLTÓ LEÁNYAI SZ. JÓZSEF INTÉZETE SOPRON a következő nyilvánossági joggal felruházott iskolákat tartja fenn: kisdedóvó, elemi iskola, polgári leányiskola, nőipariskola (három-tanfolyamú), négyévfolyamú felsőkereskedelmi iskola, óvónőképző és elemi iskolai tanítónőképző, líceum és akadémia. A vidéki növendékek teljes ellátást kapnak az internátusban, ahol felügyelet mellett gondos nevesben is részesülnek. A társalgás nyelve német. Tájékoztatót szívesen küld az intézet vezetősége.”

Néhány évvel később a Szent József Intézetben már hadikórház kapott helyet, alig egy évtizeddel a reklám megjelenése után pedig a rend iskoláit államosították.

Egyháztörténeti szempontból a rendház talán utolsó, a feljegyzések által őrzött emléke 1944. december 28-hoz köthető, amikoris a sopronkőhidai fegyházból Apor Vilmos püspök közbenjárására az anyaházba szállították Mindszenty József veszprémi püspököt, akit 1945. április 1-ig itt tartottak házi őrizetben. Veszprémbe hazatérte után 1945. április 25-én keltezett levelében e sorokkal köszönte meg a rend tagjainak a gondoskodást:

” Szerencsésen hazavergődve első kedves teendőmnek érzem, hogy hálás köszönetét mondjak azért a jóságos és áldozatos gondviselésért, amelyben magamat és papjaimat oly hosszú időm át részesíteni kegyes volt. Amennyire a szomorú viszonyokra jellemző, hogy hazulról hónapokra elkerültem, mert eltávolítottak, annyira mindenkorra koporsóm zártáig kedves emlékem marad a szomorú internálási keretet kitöltő sok jó példa, szeretet és jóság. Mindenkor büszkeséggel tekintettem a szerzetes nővérekre, mint Egyházunk értékeire, de a közel négy hónap alatt ez a tisztelet és büszkeség csak fokozódott bennem.”

Mindszenty József emlékét 1992 óta emléktábla őrzi az épületen.

Az Isteni Megváltó Leányai majd’ kilenc évtizeden át tartó soproni szolgálatát, áldozatos munkáját ma már csak a helytörténeti írások, korabeli újságcikkek őrzik és egyetlen szó, amit hallva valószínűleg minden soproni tudja, melyik épületre és templomra gondolunk, ha azt mondjuk, „megyünk a szürkékhez”...

Az itt bemutatott képeslap Preidl Zoltán soproni képeslap- és fényképgyűjtő kollekciójának egyik darabja. Ezúton fejezzük ki köszönetünket Zoltánnak, hogy lehetővé tette az anyag bemutatását honlapunkon. A gyűjteményben szereplő képeket folyamatosan tesszük közzé, az egyes darabok a Preidl Zoltán gyűjteménye címkére kattintva listázhatók ki. A gyűjtő Facebookos oldalának linkjét a Kapcsolódó és ajánlott link alatt találják.

A korabeli újságcikket az Arcanum Digitális Tudománytár honlapján keresztül értük el.

Kép típusa
Kép/Mozgókép beküldője
Kép keletkezési ideje
1930-as évek
Kapcsolódó bejegyzés
Az Irgalmas nővérek zárdája
Az Irgalmas nővérek zárdája a mai Ferenczy János utca - korábban Fürdőház utca - felől
1
Eredeti méret
Mindszenty József emléktáblája
Mindszenty József emléktáblája az épület homlokzatán (Bárdics József felvétele)
2
Eredeti méret
Kapcsolódó történet

Az egykori Állami Közgazdasági Technikum Kereskedelmi tagozata (röviden kék-keri) a Jelenlegi Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola helyén, a Ferenczy János utca 3. szám alatt működött.

Az épületegyüttes, az úgynevezett Anyaház az 1849-ben alapított Isteni Megváltó Leányai tanító és betegápoló rend tulajdonában volt. A kolostor mellett különböző oktatási intézmények tartoztak hozzá.

Az első világháborút követően az országban szükségessé vált további iskolák megnyitása, ehhez a feladathoz kapcsolódva a rendház 1922. szeptember 1-én megnyitotta a négy évfolyamú női felső kereskedelmi iskolát a hozzá tartozó internátussal. Az iskola 1927 decemberéig az Anyaház Fürdőház utcai épületében működött, ekkor költözött át a nagy anyagi áldozattal és az akkori kormány anyagi támogatásával épült Szent József- intézetbe (jelenleg itt működik a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Kar). Itt folyt a tanítás 1942-ig, mikor is a Szent József-intézetet hadikórházzá alakították. Az iskola ekkor visszaköltözött az Anyaházba. A helyhiány miatt délelőtt és délután is folyt tanítás. Ez az állapot a hadi kórház megszüntetéséig tartott.

|1|

Az egyházi rendek megszüntetése (1948) után a különböző oktatási intézmények átalakultak, voltak, amelyek meg is szűntek, de a kereskedelmi oktatás továbbra is megmaradt. Az 1948/49-es tanévben a Kereskedelmi Leányiskola folytatásaként az Állami Kereskedelmi Középiskola működött négy osztállyal. A következő két tanévben az iskola a Közgazdasági Leánygimnázium elnevezést kapta. 1953-től 1967-ig az iskola neve Állami Közgazdasági Technikum Kereskedelmi Tagozata. A kezdeti, évfolyamonként egyosztályos képzést fokozatosan felváltotta a két osztályban való oktatás, sőt az addig leányiskola fokozatosan koedukált iskolává alakult. Az 1967/68-as tanév újabb profilváltást hozott az iskola életébe: ekkor indult első ízben két vendéglátós osztály, ebből jött létre a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola.

Itt városunkban közismert, köztiszteletben álló tanárok oktattak. Az iskola 1942-43 évkönyvét tanulmányozva olvashatjuk, hogy többek között tanított itt Autheried Éva, Bedy Antal, dr. Hein Tádé, dr. Patthy Imréné Hadzsy Leona dr. A későbbi években Eleméri Anna, Bolemann Márta, dr. Jászberényi Antalné, dr. Forgó Béla, Lapos Árpád, dr. Lugasi György. A korábbi és későbbi években itt oktató tanárok felsorolása koránt sem teljes.

|9||10||11||12|

A tantárgyak megfeleltek az iskola céljának és a kor igényeinek. Korábbi években nagy hangsúlyt kapott a magyar német és francia nyelv és levelezés, könyvvitel, gyorsírás ás gépírás, kereskedelmi számtan, jogi ismeretek stb. A technikummá alakításkor a gyors és gépírás, valamint levelezés oktatása elmaradt, helyette bevezették a statisztika és a tervezés tantárgyakat, valamint a könyvelés jóval nagyobb hangsúlyt kapott.

|2||3|

Az iskola mindig lépést tartott a változó világgal. Bevezetésével egy időben kezdték oktatni a kettős könyvvitelt, az egységesített számlarendet, az evolut könyvelési módszert, sőt, a számrendszerek és lyukkártya rendszerek ismeretével már bepillanthattunk a messzi jövő számítógépes világába is.
A kék-keri az utolsó osztályok kibocsátása után gyakorlatilag is megszűnt és 1975-től teljes mértékben átadta helyét a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskolának. A kereskedők és könyvelők képzése más iskolákban folyt tovább, de az egy másik történet.

|5||6||7||8|

Ezzel rövid ismertetőm végére értem. Joggal kérdezi az iskola iránt érdeklődő kedves olvasó: De miért éppen kék-keri lett az iskola neve?

|4|

Nos, akkoriban a középiskolásoknak nem csak kötelező iskolai köpenyt kellett hordani, hanem egyensapkát is. Az 1950-es években a szovjet katonai sapkához hasonló úgynevezett „ködvágó” sapkát (csak a sötétkék szín volt az eltérés), amit általában a Kádfürdő sarkán kotortunk ki az iskolatáskákból, és fejünkre téve fordultunk be a Ferenczi János utcába. Hazafelé fordítva: sapka le, táskába be. E cikk írója a ködvágó kor diákja volt. A későbbi években ezt a viseletet tányérsapka váltotta fel. Minden diák, még a gimnazisták is hasonló sapkát viseltek, csak színben tértek el egymástól. Iskolánk megkülönböztető színe a sötétkék lett, a Fáy iskola diákjainak sapkája zöld. Nos így született meg a kék-keri és a zöld-keri.

Az alábbiakban tablóképekből válogatunk:

A történet kezdete és vége
1922 - 1975
Szerző

Comments

Moser Aranka (Pauliné) | 2014. április 24. 13:57

Volt egy története számomra a "kék keriről". 1965-ben ide jelentkeztem, felvételiztem,de sajnos hely hiányában nem kerültem be a suliba, ezért a másodiknak bejelölt Széchenyi gimibe automatikusan felvételt nyertem! (A jelölés oka a gimi világoskék sapkája volt.)

Tarcsai Mária | 2014. április 24. 21:00

Nagyon köszönöm, hogy ez a kis írásom megjelenhetett a Sopron anno honlapján. Külön öröm, hogy ez a cikk és az összegyűjtött képek bemutatása teljesen új módszerrel történik. Hogy minden tökéletes legyen, sokat fáradozott webmesterünk: Wallon Hárs Viktor és Kótai Mónika is.
Hatalmas köszönet egykori keristák közül volt kedves munkatársaimnak: Szerdahelyi Ödönné szül. Laszke Máriának, Stöckert Istvánné szül. Nagy Annának , Tóth Győzőné szül. Regdon Gizellának, Tirnitzné Irénkének.
Kedves ismerőseimnek: Bella Kálmánné született Metzger Franciskának, Bertáné Szita Myrának és végül, de nem utolsó sorban testvéremnek: Tarcsai Veronikának, akik a családi képeiket rendelkezésemre bocsátották, digitalizálásába besegítettek, közvetítettek, élményeiket megosztották velem és velem szurkoltak, hogy a cikk jól sikerüljön. Bizony volt olyan kép, amit kétszer, háromszor is digitalizálni kellett, hogy nagyításra alkalmassá váljon.
Rengeteg eseményt, élményt stb. írhattam volna még, de abban bízok, hogy a z egykori kék keristák hozzászólásaikban megosztják velünk az emlékeiket .

Kótai Mónika - szerkesztő | 2014. április 25. 10:08

Mi tartozunk köszönettel!

Kalmár Lajos | 2014. április 25. 11:41

Tisztelt szerkesztő. 1955 szeptemberében az iskolában indult egy ipari tanuló képzés is ahol cukrász,szakács valamin bolti eladók /élelmiszer,ruházati ékszer, papír és írószer/ oktatását végezték.Az osztályban voltak akik kettő év után kapták meg a bizonyítványt de voltunk akik csak három év után váltunk szakmunkássá. Osztályfőnökünk Dr Faragó Béla volt.

Tarcsai Mária | 2014. április 25. 12:08

Nem inkább Dr. Forgó Béla volt az osztályfőnök?

Tarcsai Mária | 2014. április 25. 15:02

Köszönöm, hogy ezt megemlítette, valójában abban reménykedek, hogy hozzászólásokból kiderül, mi mindent lehetett még ott tanulni. Tanulmányaim alatt végig létezett egy két éves iskola a gyors és gépírást tanulóknak, irodavezetőknek. Ez az iskola korábban is létezett, mert keresztanyám valamikor 1920- 25 között ezt az iskolát végezte el. Sok tanulót ismertem itt, van olyan is köztük, aki jelenleg is barátnőm.

A kereskedelmi tanulókról is tudok, hisz a nyári kötelező szakmai gyakorlatokon nem egyszer együtt dolgoztunk velük a kereskedelemben. Sokat ismerek közülük, kiváló üzletvezetők, bolti, áruházi eladók lettek mind. Az utolsó években vendéglátóipari tanulók is voltak, délutánonként hallottam, ahogy franciául tanulnak a szakács és cukrász tanulók. Nyelvtanáruk Bolemann Márta néni volt, aki csodálatos szépen beszélt franciául. Élvezet volt hallgatni.

Attól függetlenül, hogy egy épületben tanultunk és közös tanáraink voltak ezekkel az iskolákkal, valamilyen módon mégis különálló intézmény volt mindegyik.

Kovács Péter | 2019. szeptember 1. 20:21

Jó Tacsi, most már az égben számol!

Forrás

Németh Ildikó: Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században - Dissertationes Soproniensis 1. (Sopron, 2005) p.66-67.
Ribai M. Elma: Isteni Megváltóról nevezett nővérek (Isteni Megváltó Leányai) Magyar egyháztörténeti vázlatok 10., 1997.3-4.
Magyar Katolikus Lexikon
Néptanítók Lapja, 1928. március 15., p. 34.
Magyar Kultúra, 1938.
Dunántúli cím- és lakjegyzék 1929-30.

Szerző
1932
A bejegyzés létrehozása: 2019. szeptember 19.
Kérjük, ne használja a képernyő nyomtatást a képek másolására! Köszönjük.